Υγεία

Νέα μέθοδος drug & alcohol test από ARTION D&A

src GBH
Μια νέα επιστημονική μέθοδος για τον έλεγχο χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλης (drug & alcohol test) παρουσιάστηκε στο παγκόσμιο φόρουμ Βιοτεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Βιοχημείας από την ARTION D&A, αποσπώντας τις θετικότερες κριτικές της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και των εμπειρογνωμόνων των Παγκόσμιων Οργανισμών Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η νέα μέθοδος drug & alcohol test επιτρέπει την ανίχνευση περισσότερων από 30 ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλης υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις των διεθνών οργανισμών. Ταυτόχρονα μπορεί να γίνει οπουδήποτε καθιστώντας τη διαδικασία απλή και πλήρως απροειδοποίητη, αλλά και αδιάβλητη δεδομένου ότι τα δείγματα ελέγχονται και ως προς τους δότες τους.

Η μέθοδος drug & alcohol test σχεδιάστηκε και τελειοποιήθηκε τα τελευταία 4 χρόνια από το τμήμα έρευνας της ARTION D&A σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια και οργανισμούς. Έχει ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία τα απαιτούμενα προγράμματα πιλοτικής εφαρμογής και ήδη ακολουθείται στην πράξη από πλήθος ελληνικών και ξένων εταιριών.
Με την επαναστατική αυτή μέθοδο είναι εφικτή η ανίχνευση της συχνότητας και ποσότητας χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλης με σκοπό να μπει ο εξεταζόμενος σε μία από τις κατηγορίες: μη χρήστης, περιστασιακός χρήστης, μέσος χρήστης ή συχνός χρήστης.
Ταυτόχρονα γίνεται μοριακή ανίχνευση βιοδεικτών ώστε να είναι απόλυτα βέβαιο πως κάθε δείγμα έχει ληφθεί από διαφορετικό δότη και κανείς δεν έχει δώσει δείγμα για κάποιον άλλο. Για τους λόγους αυτούς η μέθοδος αυτή προτείνεται παγκόσμια για τον τυχαίο έλεγχο των εργαζόμενων, ώστε αυτός να δίνει τη συνολική και ξεκάθαρη εικόνα του εξεταζόμενου.
 
Η μέθοδος drug & alcohol test της ARTION D&A ανιχνεύει τα ναρκωτικά και την αλκοόλη σε δείγμα τρίχας (κεφαλής ή άλλων σημείων) από ώρες μετά τη χρήση τους και μπορεί να μας πάει πίσω έως και 90 ημέρες για να μας δείξει αν ο εξεταζόμενος έχει κάνει και άλλες φορές χρήση της  ίδιας ή άλλης ουσίας (συχνότητα και ποσότητα χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλης), ώστε να μας δίνει τη συνολική και ξεκάθαρη εικόνα του εξεταζόμενου.

Για το λόγο αυτό θεωρείται παγκοσμίως «ο χρυσός κανόνας» για τον τυχαίο έλεγχο των εργαζόμενων, όπου μας ενδιαφέρει η συνολική εικόνα του εξεταζόμενου και όχι μία τυχαία στιγμή.

Η μοριακή ανίχνευση βιοδεικτών επίσης διασφαλίζει πως κάθε δείγμα έχει ληφθεί από διαφορετικό δότη και κανείς δεν έχει δώσει δείγμα για κάποιον άλλο.
Η δειγματοληψία μπορεί να γίνει οπουδήποτε και δεν μπορεί να ξεγελαστεί από διάφορα χημικά ή συμπεριφορικά τρικ, σε αντίθεση με τα δείγματα ούρων ή σάλιου που είναι ευάλωτα. Ο χρόνος λήψης των δειγμάτων τρίχας μπορεί να εντοπιστεί με τη μοριακή ανίχνευση βιοδεικτών και έτσι η μέθοδος δε μπορεί να ξεγελαστεί πχ από τρίχες που έχουν κοπεί σε κάποια άλλη στιγμή.
 
Η μέθοδος drug & alcohol test της ARTION D&A περιλαμβάνει ανοσολογικές, χρωματογραφικές και μοριακές τεχνικές καθώς και τις επιβεβαιωτικές δοκιμές που είναι αναγκαίες (HPLC, MS, GE, C-MLT, NG-Sequencing, Micro-Arrays, PCR M/F, Elisa, , DNA-RNA-Protein Purification/EXTR, PPi Analysis, Immunoassays, M/N/F-Photoassays και Bioinformatics Analysis. Για το λόγο αυτό είναι απόλυτα αποδεκτή από όλα τα νομικά συστήματα παγκοσμίως.
Αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο για τυχαίο έλεγχο σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Αμερικανική Ακαδημία Επιστημών, την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών, τον FDA, τον ΕΜΑ, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, το Ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το US DOT, τον Ευρωπαϊκό φορέα για τον έλεγχο Ναρκωτικών κλπ. 
Η ARTION D&A εφαρμόζει τη μέθοδο drug & alcohol test αρχικά στο χώρο της ναυτιλίας όσον αφορά τα πληρώματα των πλοίων, ενώ αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες εργαζόμενων όπως στις αεροπορικές εταιρίας, στις χερσαίες μεταφορές, στο χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης κα.  

Αναλυτικές πληροφορίας στην ιστοσελίδα:
http://www.artiondna.com/


See the original article:

Α new, revolutionary process has been revealed for drug & alcohol test under by ARTION D&A company.
 
A new scientific process to verify drug and alcohol use (Drug & Alcohol test) in the human body was displayed at the World Biotechnology and Applied Biochemistry Forum by ARTION D & A, receiving the most positive reviews!

The new Drug & Alcohol test method allows detection of more than 30 narcotic drugs and alcohol substances in the human body, overlapping or overcoming the requirements of international organizations.
Simultaneously it can be done anywhere making the process extremely simple and completely unpredictable and at the same time unimpeachable since the samples are also tested against their donors.

The drug & alcohol test method has been designed, developed and perfected over the last four (4) years, by the scientific research department of ARTION D&A in collaboration with globally established and certified laboratories and organizations. It has successfully completed all the necessary required "pilot" projects, and it's already being followed in practice by a number of Greek and foreign companies.
With this revolutionary process it's feasible to detect the frequency and amount of drug and alcohol use in order classify the donor of the sample to one of the following categories: non-user, occasional user, average user or frequent user.
At the same time molecular biomarker detection is performed to be absolutely assured that each sample has been taken from a different donor and no one has given a sample for somebody else. For the above mentioned reasons this unique method, is proposed globally for the random control of employees, in order to have a clear and overall picture of the engaged personnel.

ARTION D & A's detects drugs and alcohol through hair sample (from head or other body parts), hours after the use and can also take us back up to 90 days in order to reveal if the donor has at other times used the same or another substance (frequency and quantity of drug use and alcohol), that gives a comprehensive and clear picture of the "donor".
For that reason it is considered globally "The golden rule" for the random monitoring of workers regarding the use of substances, where Companies are interested in the overall picture of the subject rather than a random moment.
Sampling can be held anywhere and cannot be fooled by various chemical or behavioral "tricks", in contrast with the urine samples or saliva which are vulnerable. The time of taking the hair samples can be traced with the molecular biomarker detection and thus the method also cannot be fooled, for instance from hairs that have been cut at another time.

The ARTION D & A test method, includes immunological, chromatographic and molecular techniquesas well as the confirmatory tests that are necessary (HPLC, MS, GE, C-MLT, NG-Sequencing, Micro-Arrays, PCR M/F, Elisa, , DNA-RNA-Protein Purification/EXTR, PPi Analysis, Immunoassays, M/N/F-Photo assaysκαι Bioinformatics Analysis. For this reason it is absolutely acceptable by all legal systems worldwide.
It is the most appropriate method for random control, according to the United Nations regulations, the American Academy of Sciences, the European Academy of Sciences, the FDA, the EMA, the US Supreme Court, the Supreme European Court of Justice, the US DOT, the European Agency for Drug Control, etc.
The ARTION D & A implements the "Drug & Alcohol test” initially in the field of shipping, as regards ships' crews, while it is expected to expand to other categories of employees, like airlines and land transports, and also health and education fields.

Detailed information on the website: http://www.artiondna.com

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ