Ψυχολογία

Neuron M-Test, μοριακή ανάλυση χρήσης φάρμακων στις ψυχικές ασθένειες

src bbsrc
Το Neuron M-Test είναι η μοριακή ανάλυση βιοδεικτών της φαρμακοκινητικής και της φαρμακοδυναμικής των δραστικών ουσιών του νευρικού συστήματος. Στόχος της ανάλυσης είναι η εξατομίκευση της θεραπείας, ώστε ο γιατρός να επιτυγχάνει τη φυσιολογική έως τη μέγιστη δράση του φαρμάκου.

Αυτό επιτυγχάνεται με το  να καταδείξει η ανάλυση αυτή αν το εξεταζόμενο άτομο εντάσσεται στο γενικό πληθυσμό και συνεπώς ισχύουν τα όσα αναφέρονται στις γενικές οδηγίες χρήσης του κάθε φαρμάκου ή ισχύει κάτι πιο ειδικό (www.drugbank.ca).

Το Neuron M-Test διενεργείται σε δείγμα σάλιου ή αίματος και αναλύεται με χρήση μεθόδων Μοριακής Βιολογίας όπως οι εξής: DNA-RNA-Protein Purification, PCR, Sequencing, Micro-Arrays Analysis και Neuroinformatics Analysis.

Οι δραστικές ουσίες που μελετώνται είναι οι εξής:
Αγομελατίνη, Αλοπεριδόλη, Αμιτρυπτυλίνη, Αριπιπραζόλη, Ασεναπίνη, Βενλαφαξίνη, Βουπροπιόνη, Βουσπιρόνη, Δουλοξετίνη, Εσιταλοπράμη, Ζιπραζιδόνη, Κλοζαπίνη, Κουετιαπίνη, Μιρταζαπίνη, Μοκλοβεμίδη, Ολανζαπίνη, Παροξετίνη, Ρισπεριδόνη, Σερτινδόλη, Σερτραλίνη, Σιταλοπράμη, Φλουβοξαμίνη, Φλουοξετίνη και Χλωριμιπραμίνη. 

«Μια πολύτιμη εξέταση με τεράστιο όφελος, που προσανατολίζει και απαντά στο βασικό ερώτημα ως προς το αν υπάρχουν κάποια φάρμακα που θα πρέπει να προτιμηθούν ή να αποφευχθούν»

μας εξηγεί ο Δρ. Δημήτρης Παναγόπουλος, μοριακός βιολόγος και επικεφαλής του εργαστηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Ερευνών Βιολογικών Επιστημών Green Biotech Hellas στο τηλέφωνο: 210 9634829 ή στην ιστοσελίδα: greenbiotech.gr

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ